கிரக கலவை

  • Planetary Mixer

    கிரக கலவை

    ஜிங்கி பிளானட்டரி சமையல் மிக்சர் பாடி என்பது அரைக்கோள எஃகு பானை உடலாகும், நீராவி, திரவ வாயு, இயற்கை எரிவாயு மற்றும் பிற வெப்ப வடிவங்களைப் பயன்படுத்துதல், சிறப்பு சாய் வகை இயக்ககத்தைப் பயன்படுத்தி கிளறல் முறை, கிரகக் கிளறி மற்றும் பானை உடல் முழு தொடர்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, அடைய பரிமாற்ற புரட்சி மற்றும் முழு எண் அல்லாத பரிமாற்ற விகிதத்தின் சுழற்சி, இதனால் இறந்த கோணத்தை கிளறாமல் பானை.